Page content

EU Richtlijn e-factureren

In de ontwerp-richtlijn inzake e-facturering bij overheidsopdrachten wordt het Europese normalisatie-instituut verzocht een Europese norm voor e-facturering op te stellen. Dit verzoek (normalisatiemandaat) wordt op basis van de Europese verordening voor normalisatie vastgesteld. De ontwerp-richtlijn verplicht de lidstaten om te zorgen dat aanbestedende diensten en instanties e-facturen die voldoen aan de Europese norm zullen accepteren. Hierdoor zal naar verwachting de interoperabiliteit (uitwisselbaarheid van gegevens op een eenduidige manier) tussen de verschillende e-factureringsystemen verbeteren. Het voorstel heeft als doel een einde te maken aan de rechtsonzekerheid, de grote complexiteit en de extra exploitatiekosten die marktdeelnemers momenteel ondervinden doordat zij in verschillende lidstaten verschillende systemen voor elektronische facturering moeten gebruiken. De verwachting is dat dit zal bijdragen aan het gebruik van elektronische facturatie in andere sectoren (bijvoorbeeld business to business). Op dit moment wordt e-facturatie nog maar bij 4% tot 15% van alle uitgewisselde facturen gebruikt.

Deze richtlijn is per 15 april 2014 goedgekeurd door de Raad van Europese Ministers. Het doel is om de betreffende standaard in 2018 in nationale wetgeving te hebben geïmplementeerd.